Algemene voorwaarden

Op alle onze diensten, producten, offertes en facturen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Algemene voorwaarden

Op al onze producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Download onze algemene voorwaarden in PDF formaat: Zenda Algemene Voorwaarden (versie 3 augustus 2005).

Artikel 1. Definities
1.1. Zenda: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20117722.
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zenda een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Zenda zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Zenda alleen bindend indien en voor zover deze door Zenda uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Verplichtingen Zenda
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Zenda dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen Klant
4.1. Klant stelt Zenda steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Zenda het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Zenda, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Zenda zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Klant vrijwaart Zenda van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Klant zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Klant.
Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Zenda het recht de prijzen hierover aan te passen.

Artikel 6. Prijzen
6.1. Zenda is BTW plichtig en rekent dus BTW kosten. Alle genoemde prijzen zijn in Euroís en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
6.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. De prijzen van Zenda zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor Zenda geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van drie maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor Klant bindend is.

Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Zenda wordt ontvangen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zenda aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zenda worden verstrekt.

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden in overleg gefactureerd aan Klant.
8.2. Indien Zenda, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtsbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Zenda gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9. Auteursrechten
9.1. Alle intellectuele vermogensrechten waaronder mede begrepen de auteursrechten, ter zake van alle door Zenda vervaardigde documentatie en overige door Zenda geleverde dienst(en) berusten bij Zenda, diens licentiegevers of toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen wordt nimmer enig intellectueel vermogensrecht of auteursrecht aan Klant overgedragen.
9.2. Klant zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde verwijderen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Zo lang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Zenda.
10.2. In geval Klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Zenda niet nakomt is Zenda zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Zenda op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden
11.1. Klant dient de door Zenda, per kwartaal of eenmalige, uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste tien dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Klant die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
11.2. Alle door Zenda uit de overeenkomst met Klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant.
11.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
11.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surťance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.5. In bovenstaande gevallen heeft Zenda voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beŽindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Zenda vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Zenda behoudt zich het recht voor van haar klanten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Zenda niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
12.2. Zenda is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Zenda mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geÔnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
12.3. Zenda is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4. Zenda is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
12.5. De eventuele aansprakelijkheid van Zenda is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
12.6. Zenda is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Zenda werkzaam zijn.

Artikel 13. Overmacht
13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Zenda door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Zenda kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beŽindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14. Duur en beŽindiging
14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van een kwartaal. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van een kwartaal.
14.2. De overeenkomst kan per e-mail binnen 24 uur worden opgezegd, daarbij is verrekening van vooruitbetaalde kosten uitgesloten.
14.3. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Zenda het recht alle met betrokken Klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Zenda op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
14.4. Dit artikel is niet van toepassing op eenmalige opdrachten. Bij eenmalige opdrachten worden duur en beŽindiging schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Artikel 15. Website(s)
15.1. Dit artikel is van toepassing op het eventueel vervaardigen van website(s) door Zenda. De overige artikelen van deze voorwaarden blijven onverkort van toepassing, behoudens voor zover daarvan in dit artikel wordt afgeweken.
15.2. Broncodes, werktekeningen, schetsen, prototypes, films, elektronische gegevensdragers en vergelijkbare materialen, blijven altijd eigendom van Zenda, ook nadat de overeenkomst, op welke wijze dan ook, is ontbonden of beŽindigd door Klant of Zenda. Broncodes worden nimmer ter beschikking aan Klant gesteld. Mocht Klant de website(s) van Zenda zelf in beheer wil nemen of bij een andere provider wil onderbrengen is deze een eenmalige afkoopsom verschuldigd.
15.3. Zenda heeft het recht de geleverde website(s) te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie.

Artikel 16. Wijzigingen AV
16.1 Zenda heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Klant. Klant kan de overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.

Artikel 17. Reclame
17.1. Bij gebreke van verplichtingen van Zenda dient Klant, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Zenda.
17.2. Indien Zenda de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
17.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of dienst.
17.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 18. Slotbepalingen
18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.
18.3. PartiŽle nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Laatste nieuws

Nooit verloren e-mails & backups!

Vanaf 1 januari 2008 is ieder webhostingpakket voorzien van een fallback mailserver en worden dagelijks de backups opgeslagen op 2 externe locaties.
Lees verder »

Nieuws archief

Control panel

Inloggen control panel

Recent werk

Meer informatie

Toerdeloo Medewerkersmodule

Voor Toerdeloo Kinderopvang is er een Medewerkersmodule ontwikkeld. Hier kan informatie en gegevens op een centrale plek worden uitgewisseld en geraadpleegd.